Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Artikel 1 Definities

1.1 Stoffenfeest: gevestigd te Groot-Ammers en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 24432180 handelend onder de naam Stoffenfeest.

1.2 Website: de website van Stoffenfeest, te raadplegen via www.Stoffenfeest.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Stoffenfeest en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Stoffenfeest en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Stoffenfeest zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Stoffenfeest slechts bindend, indien en voor zover deze door Stoffenfeest uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.4 Door het plaatsen van een bestelling worden onze algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard door de koper.

Artikel 3 Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van Stoffenfeest afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

3.2 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stoffenfeest kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Stoffenfeest afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke zet-, programmeer- en typefouten.

3.3 Stoffenfeest kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

3.4 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. Stoffenfeest is behouden de aanbiedingen en acties eerder te laten eindigen.

3.5 Op de website vermelde prijzen zijn in Euro`s, incl. BTW en excl. verzendkosten

3.6 U kan kiezen uit volgende betaalmogelijkheden:
– Betaling via Mollie, meerdere mogelijkheden, afhankelijk van de betaalmogelijkheden van Mollie.
– Betaling via Paypal (wanneer u hiervoor kiest worden er extra kosten in rekening gebracht. De reden is dat PayPayl voor ons een hele dure betaaloptie is, maar wij deze wel aan willen bieden aan de klant. De kosten worden weergegeven in het besteloverzicht wanneer u het PayPal icoon aanklikt. De kosten die in rekening worden gebracht, zijn niet hoger dan PayPal aan ons doorberekent.)

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Stoffenfeest en het voldoen aan de daarbij door Stoffenfeest gestelde voorwaarden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Stoffenfeest het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 Bij betaling via overschrijving dient het volledige bedrag binnen de 7 dagen (vanaf de orderbevestiging) op de bankrekening van de verkoper te staan. Indien het geld niet op de rekening staat binnen 7 dagen, zal de verkoop als onbestaand worden beschouwd en zal er geen levering volgen.

4.5 Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

5.1 Zodra de bestelling door Stoffenfeest is ontvangen, stuurt Stoffenfeest de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. In de leegverkoop sale is de wachttijd langer dan gebruikelijk.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven.Tijdens kortingsacties kan de levertijd oplopen.

5.2 Stoffenfeest is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

5.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Wanneer het totaalbedrag onder de gratis verzenden grens komt, zijn de verzendkosten voor de klant.

5.4 Indien Stoffenfeest de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.5 Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

5.6 Stoffenfeest raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 dagen, bij voorkeur binnen 48 uur, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Voor stoffen geldt dat ze ongebruikt en ongewassen moeten zijn. Controleer na aankoop je stof, neem bij afwijkingen direct contact met ons op. Zitten er vlekken op de stof? Was hem dan nog niet.

5.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De herroepingstermijn is 14 dagen. Binnen deze termijn moet het product geretourneerd worden nadat er contact is opgenomen met Stoffenfeest.

6.2 De kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Houd er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons NIET worden gecrediteerd.

6.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

6.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

6.5  Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Stoffenfeest
Irenestraat 100
2964 BL Groot-Ammers

6.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door de Stoffenfeest tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Dat houdt in dat er geen herroepingsrecht geldt voor alle producten waarvan een afmeting gekozen kan worden, of waarvan de maat door de consument gekozen/ aangegeven kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle stoffen, elastiek etc. Voor onder andere accessoires geldt er wel een herroepingsrecht zoals aangegeven in de vorige leden van dit artikel.

Artikel 7 Betaling

7.1 Klant dient betalingen aan Stoffenfeest volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Stoffenfeest is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 8 Garantie en conformiteit

8.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Stoffenfeest een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2 Stoffenfeest staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Stoffenfeest er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3 Een door Stoffenfeest, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

8.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 7 dagen, liefst 48 uur nadat hij het gebrek heeft ontdekt Stoffenfeest daarvan in kennis te stellen.

8.5 Indien Stoffenfeest de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

8.6 Kleurverschil kan komen door verschillende kleurweergaves per computer.

8.7 Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die te wijten zijn aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Artikel 9 Klachtenprocedure

9.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Stoffenfeest, dan kan hij bij Stoffenfeest telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. Specifiek voor Klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat zij eventuele gebreken bij aflevering binnen 48 uur moeten melden.

9.2 Stoffenfeest geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Stoffenfeest binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

9.3 Tijdens de opheffingsuitverkoop kan de reactietermijn langer duren in verband met de drukte.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

10.2 De totale aansprakelijkheid van Stoffenfeest jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

10.3 Aansprakelijkheid van Stoffenfeest jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Stoffenfeest jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stoffenfeest.

10.5 De aansprakelijkheid van Stoffenfeest jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Stoffenfeest onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stoffenfeest ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stoffenfeest in staat is adequaat te reageren.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Stoffenfeest meldt.

10.7 In geval van overmacht is Stoffenfeest niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle (geleverde) goederen eigendom van Stoffenfeest.

Artikel 12 Persoonsgegevens

12.1 Stoffenfeest geeft geen persoonsgegevens door aan derden. Wanneer je uit het systeem verwijdert wenst te worden, dien je dit per mail aan te geven. Wij versturen vervolgens een mail met een link erin, de je moet bevestigen om de gegevens te verwijderen.

Artikel 13 Copyright

13.1 De website van Stoffenfeest, incl. de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Stoffenfeest worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stoffenfeest gevestigd is.

14.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.